• fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244
 • fax: +(40) 232 267 731
 • Program cu publicul: Luni - Joi: 9:00 - 15:00 | Vineri: 9:00 - 14:00
 • ccdiasi@gmail.com

Proiect PROF - Partener 11 - CCD IASI

Prezentare Proiect PROF

logouriprof2prof

Casa Corpului Didactic” Spiru Haret” Iași,

Partener 11 in cadrul proiectului

Implementeaza proiectul 

„PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF”

POCU/904/6/25/ Operatiune compozita OS 6.5,6.6/1465878

 DOCUMENTE - ANUNTURI - PROF

 

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 || Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

I. Carte de vizită

 Titlul proiectului  Profesionalizarea carierei didactice – PROF
 Numele beneficiarului  Ministerul Educației
 Numărul Contractului de finanțare/data  32811/31.03.2021
 Cod SMIS  146587
 Axa  prioritară / Obiectivul specific  POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6
 Durata proiectului  33 de luni: aprilie 2021 – decembrie  2023
 Grupul-țintă  28.211 persoane, din categoria  personal didactic din învățământul preuniversitar
 Bugetul  28 mil. euro – 135733852,02 lei din care asistență financiară nerambursabilă  120.150.531,521 lei
Structură partenerială

Ministerul Educației – Beneficiar

I. 4 universități

P1. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

P2. Universitatea Transilvania din Brașov

P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați

P4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Tg.Mureș

II. 11 case ale corpului didactic – CCD

P5. Casa Corpului Didactic Brăila

P6. Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru Bacău

P7. Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

P8. Casa Corpului Didactic Constanța

P9. Casa Corpului Didactic Dolj

P10. Casa Corpului Didactic Hunedoara

P11. Casa Corpului Didactic” Spiru Haret” Iași

P12. Casa Corpului Didactic Ilfov

P13. Casa Corpului Didactic Mureș

P14. Casa Corpului Didactic Prahova

P15. Casa Corpului Didactic Sălaj

II. Descrierea intervenției sistemice

Prin intervenția sistemică realizată prin proiectul PROF, Ministerul Educației regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind, atât la nivelul formării inițiale – prin stagiile practice – cât și la nivelul formării continue, prin crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră. Atât partea practică a formării inițiale, cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesională, se fac în formatul comunității de învățare, prin bazele de practică pedagogică-BPP- consorții școlare care reunesc, sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ.

Rolul profesorului mentor, în cadrul unei comunități de învățare, construite, pentru început, în structura bazei de practică pedagogică, devine foarte important. Acesta identifică nevoia de formare, susține, mediază, validează și diseminează formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului.

Formarea continuă se întâmplă în școală, pe sistemul practicii pedagogice, nu în afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri și/sau prin plasarea lor în contexte de învățare externe procesului de învățământ și implică relația profesor-elev, pe un model de tip peer-learning, în sistem blended-learning.

Componenta digitală a procesului didactic este, de asemenea, foarte importantă, în asigurarea mentoratului de carieră didactică.

O asemenea intervenție educațională complexă realizată de Ministerul Educației prin proiectul necompetitiv PROF este parte a unei intervenții integrate, care reunește și abilitarea currriculară  realizată, pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial, prin proiectul CRED, și formarea inițială, academică, pentru cariera didactică, realizată prin proiectul START. Acțiuni convergente în sensul reformării sistemului educațional, cu focalizare pe învățământul preuniversitar sau pe relația preuniversitar-universitar, sunt realizate și în cadrul altor proiecte complexe, sistemice, precum ETIC – pentru segmentul de educație timpurie – și ROSE, pentru relația preuniversitar-universitar și suport pentru facilitarea tranziției între ciclurile/nivelurile de învățământ.

III. Obiective și rezultate așteptate            

III.1. Obiectivele proiectului

a) Obiectivul general

Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

b) Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, structurată ca rețea, cuprinzând:

 • 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP)
 • 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice
 • 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) – instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă și care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

OS2: Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează formarea și dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative.

OS3: Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate – inclusiv în vederea completării perfecționării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de educație și în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sau copii aflate în situații de risc medical-școlarizați în spital, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic.

III.2. Rezultatele așteptate ale  proiectului

Prin proiectul necompetitiv sistemic se are în vedere elaborarea și dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat mecanismelor și standardelor actuale pentru formarea și dezvoltarea competenței didactice, în acord cu recomandările și liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, în domeniul carierei didactice/formării profesorilor:

–  mecanismul instituțional al mentoratului carierei didactice, mecanism ce va asigura coerență și unitate conceptuală, operațională, metodologică și legislativă în sistemul de dezvoltare a carierei didactice;

– organism național de reglementare în cariera didactică – Centrul Național de Mentorat al Carierei Didactice – CNMCD;

100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP ( link - https://www.edu.ro/100_baze_practica_pedagogica_BPP ), structurate pe sistemul consorțiilor școlare,  reunind  școli de aplicație (529) în care se organizează stagiile practice pedagogice – atât la nivelul formării inițiale cât și la nivelul formării continue – lecții demonstrative, evaluări practice ale competenței didactice (diverse tipuri de inspecție școlară), cercuri pedagogice, studii privind calitatea predării/învățării/evaluării, în sistem blended learning și online etc.;

– 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice, în structura actuală a CCD, ca centre de facilitare a învățării/formării;

– 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) – instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă, în structura actuală a DPPD din cadrul universităților, ca  entități furnizoare de formare la nivel academic/profesional;

–  Corp național de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică ( link- https://www.edu.ro/Registru_national_profesori_mentori_invatamant_preuniversitar );

–  Corp de de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, constituit la nivelul fiecărui județ/ la nivelul municipiului București ( link - https://www.edu.ro/corp_national_formatori_invatamant_preuniversitar ).

Toate entitățile enumerate mai sus, înființate în cadrul proiectului, urmând a fi asimilate și integrate de sistemul educațional național, își desfășoară activitatea ca o rețea instituțională, sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

IV. Justificarea necesității intervenției sistemice

Profesionalizarea carierei didactice a constituit o temă de discuție permanentă în ultimii 20 de ani.

În scopul coerentizării demersurilor, măsurilor și intervențiilor de sistem cu privire la competența didactică și la cariera didactică, se impune cu necesitate atât elaborarea unui cadru normativ coerent cât și elaborarea unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică, în sistemul educațional preuniversitar, prin elaborarea/revizuirea/dezvoltarea unor mecanisme, standarde, instrumente și proceduri vizând formarea și dezvoltarea competenței didactice necesare ocupării unei funcții didactice și prin înființarea sau restructurarea unor organisme/instituții, capabile să (auto)reglementeze, să evalueze și să certifice, în domeniul carierei didactice.

Diagnoza sistemului educațional preuniversitar a relevat necesitatea restructurării cu celeritate a sistemului actual privind debutul și evoluția în cariera didactică, în scopul eficientizării și adecvării acestuia la specificul educației contemporane. Noul sistem, fundamentat pe profesionalizarea carierei didactice în învățământul preuniversitar, trebuie să reunească rutele de profesionalizare clasice – acces, evoluție în carieră și dezvoltare profesională – și pe acelea alternative, asigurând, totodată, pe baza standardelor de formare, recunoașterea și echivalarea rezultatelor formării, obținute de către cadrele didactice în contexte diferite, formale și nonformale, teoretice și practice.

Registrul national al formatorilor din invatamantul preuniversitar Link - https://www.edu.ro/registru_national_formatori_invatamant_preuniversitar

Registrul national al profesorilor mentori din invatamantul preuniversitar Link - https://www.edu.ro/Registru_national_profesori_mentori_invatamant_preuniversitar

V. Legislatie

 • Ordin nr. 4.800/26.08.2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației
  • Anexa 1: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - XII)
  • Anexa 2: Programă școlară pentru disciplina opțională Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasele IX - X)
  • Anexa 3: Programă școlară pentru disciplina opțională Strategii metacognitive - Curriculum la decizia școlii, nivel liceal (Clasa a X-a)
 • Ordin de ministru (nr. 4.523/10.08.2022)privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
  • Anexă: Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023
 • Ordin de ministru (nr. 4.224/2022) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile
 • Ordin de ministru (nr. 4.223/2022) privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

VI. Evenimente

 • Anunț privind scoaterea la concurs,în cadrul proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice - PROF, a 232 posturi de experți (în afara organigramei Ministerului Educației) + Anexe (arhiva RAR conține fișiere editabile) [data publicării: 29.12.2022]

Înregistrarea video evenimentului de lansare poate fi urmărită ► aici

Pagina oficială pe site ME: https://www.edu.ro/

 

Ne gasiți aici!

Iași, Strada Octav Botez, 2A
700116, ROMÂNIA

 

fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244

 

fax: +(40) 232 267 731

 

ccdiasi@gmail.com

Localizare CCD

Contact rapid

Toate câmpurile sunt obligatorii!